คณะกรรมการสภาสถาบัน

นายสุนทร ทองใส
นายสุนทร ทองใส
นายกสภาสถาบัน มาตรา 23 (1)
นายทวีวัฒน์ รื่นรวย
นายทวีวัฒน์ รื่นรวย
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบัน มาตรา 23 (2)
นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน์
นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน์
กรรมการสภาสถาบัน มาตรา 23 (3)
นายณรงค์ภัทร บุญยงค์
นายณรงค์ภัทร บุญยงค์
กรรมการสภาสถาบัน มาตรา 23 (3)
นายสุวัฒน์ วัฒนาศิริ
นายสุวัฒน์ วัฒนาศิริ
กรรมการสภาสถาบัน มาตรา 23 (3)
นายศักดา ถาวรพจน์
นายศักดา ถาวรพจน์
กรรมการสภาสถาบัน มาตรา 23 (3)
นายสถาพร โพธิ์หวี
นายสถาพร โพธิ์หวี
กรรมการสภาสถาบัน มาตรา 23 (4)
นางกุสุมา ขันกสิกรรม
นางกุสุมา ขันกสิกรรม
กรรมการสภาสถาบัน มาตรา 23 (4)
นางศิวรักษ์ บุญประเสริฐ
นางศิวรักษ์ บุญประเสริฐ
กรรมการสภาสถาบัน มาตรา 23 (4)
ว่าที่ร้อยตรี ไพศาล สินธุ์พูล
ว่าที่ร้อยตรี ไพศาล สินธุ์พูล
กรรมการสภาสถาบันมาตรา 23 (5)
นายคมสัน พึ่งพรหม
นายคมสัน พึ่งพรหม
กรรมการสภาสถาบัน มาตรา 23 (5)
นายเริงชัย น้อยแก้ว
นายเริงชัย น้อยแก้ว
กรรมการสภาสถาบัน มาตรา 23 (5)
นายกิติศักดิ์ ผู้เจริญลาภ
นายกิติศักดิ์ ผู้เจริญลาภ
กรรมการสภาสถาบัน มาตรา 23 (5)
นายชาติชาย เกียรติพิริยะ
นายชาติชาย เกียรติพิริยะ
กรรมการสภาสถาบัน มาตรา 23 (5)

พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO