โครงการสร้างค่านิยมการเรียนอาชีวศึกษาและการสร้างภาพลักษณ์การอาชีวศึกษาที่ดีต่อสังคม

    วันที่เผยแพร่ : 24 มิถุนายน 2561

    กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
Top