ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2564

พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO