ประชุมผู้บริหารสถาบันสถาบันฯ เรื่อง การจัดนิเทศการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมประดู่แดง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 โดยนายสมคิด บุญเทวี ผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณะผู้บริหารได้จัดประชุมออนไลน์ผ่านทาง     Google Meet เกี่ยวกับการจัดนิเทศการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และการพัฒนาด้านการเรียนการสอน และการบริหารการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO