ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

                   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการ Smart Innovation ด้วยวิธีการ CrossPlatform Runtime Environment (AI Chat Bot Framework) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4ในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประดู่แดง โดยมี นางพรลินี  ชัยรัตน์รองผู้อำนวยการสถาบันฯ นายทองคำ นะลา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฯ และนายรังสันต์ นุสติผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษา (หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดู) ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO