📢 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อให้แสดงวิสัยทัศน์และตอบข้อซักถามในที่ประชุมสภาสถาบันฯ


                    บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ  ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน โดยพิจารณาผู้ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน 1 ราย และผู้สมัคร จำนวน 2 ราย เรียบร้อยแล้ว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2567 จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อให้แสดงวิสัยทัศน์และตอบข้อชักถามในที่ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 โดยมีรายชื่อดังประกาศแนบนี้

พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO