ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 6/2567

          วันที่ 13 มิถุนายน 2567 ณ ห้อง ประชุมนิมมานรดี ชั้น 2 อาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ นายสุนทร ทองใส นายกสภาสถาบันเชิญคณะกรรมการสภาฯเข้าร่วมประชุม โดยมีวาระต่าง ๆ ดังนี้คือ

1. การประชุมสัมมนากำหนดทิศทางแผนยุทธศาสตร์ และการยกระดับคุณภาพสถาบันการอาชีวศึกษา 
2. การใช้หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการปีการศึกษา 2567

3. การใช้หมวดวิชาสมรรถนะการกลางหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 3 กลุ่มสมรรถนะจำนวน 17 รายวิชา

4. การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ส่งไป 2 ราย เพื่อรับตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 รายและรับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์อีก 1 ราย กำลังอยู่ในระหว่างการตรวจผลงาน

5. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและเงินรายได้โดยแสดงบัญชีกลุ่มเงินแต่ละหมวดและสรุปผลการใช้จ่ายเงินแต่ละรายการประจำเดือนพฤษภาคม 2567 
6. การเลือกประธานคณะกรรมการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ  ในที่ประชุมผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ทั่วประเทศไทยลงมติเลือก นายสมบัติ นาหลวง เป็นประธานคณะกรรมการผู้อำนวยการสถาบันการจัดการศึกษา

7. เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาคือ การอนุมัติประกาศสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 เรื่องกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี การอนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2567  การอนุมัติผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 อนุมัติการให้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ แก่ผู้สำเร็จการศึกษา การอนุมัติการให้ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แก่ผู้สำเร็จการศึกษา และงานพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งจะทำการซ้อมใหญ่พร้อมถ่ายภาพในวันที่ 4 สิงหาคม 2567 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี

          นอกจากนี้ยังมีวาระที่สำคัญคือ การสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ 2551 เสนอรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีผู้ผ่านการสรรหา 3 ราย แต่มีมาแสดงวิสัยทัศน์และตอบคำถามต่อคณะกรรมการฯ เพียง 2 ราย  คณะกรรมการฯ ได้เลือก นายชนะ พรสวัสดิ์ เป็นผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ซึ่งจะทำเรื่องดำเนินการแต่งตั้งไปตามขั้นตอนต่อไป


cr. คุณชาติชาย เกียรติพิริยะ

ประมวลภาพ

พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO