ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 5/2567

          วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 นายสุนทร  ทองใส นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันฯ โดยมีวาระที่สำคัญ ดังนี้ 

1. การแต่งตั้ง ผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีมติแต่งตั้งนายทวีวัฒน์  รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี เป็นผู้รักษาราชการแทน
2. การแต่งตั้ง ผู้รักษาราชการแทน รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 จำนวน 2 ราย มีมติแต่งตั้ง นายทวีศักดิ์  เกตุมุติ และนายนิรันดร์  พินิจจันทร์  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี เป็นผู้รักษาราชการแทน
3. การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีมติแต่งตั้งนายยอดเพชร  แพน้อย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นผู้รักษาราชการแทน

4. การอนุมัติผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2566 ประกอบด้วย
   4.1 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม 1 จำนวน 2 รายวิชา ผู้เรียนวิชาละ 18 คน รวม 36 คน
    4.2 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 2 กลุ่ม 1 จำนวนผู้เรียน 20 คน  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 2 จำนวนผู้เรียน 22 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าต่อเนื่อง ตกค้าง จำนวนผู้เรียน 1 คน 
    4.3 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 2 จำนวนผู้เรียน 2 คน

5. การอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 
    5.1 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าต่อเนื่อง ผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 43 คน
    5.2 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ต่อเนื่อง ผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 2 คน

6. การอนุมัติแผนการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2567 เพิ่มเติม วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าต่อเนื่อง มีนักศึกษาสนใจเข้าสมัครเรียน มากเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงขอเพิ่มจำนวนการรับนักศึกษา อีก 1 ห้องจำนวน 25 คน


ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

ประมวลภาพ

พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO