การจัดฝึกซ้อมย่อยการเข้ารับพิธีมอบปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2566 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ดำเนินการจัดฝึกซ้อมย่อยการเข้ารับพิธีมอบปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2566 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4  โดยมี นายสุนทร  ทองใส นายกสภาสถาบันฯ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

นายทวีวัฒน์  รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู นำนักศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 เข้าร่วมการฝึกซ้อมย่อยพิธีมอบปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2566

พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO