ประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาและร่างประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔

    วันที่เผยแพร่ : 12 ธันวาคม 2560
    เรื่องการจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ด้วยการประกวดราคาอิเลฺ็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Top