วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าประสงค์

  วันที่เผยแพร่ : 10 มิถุนายน 2560

  วิสัยทัศน์

  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔

  เป็นองค์กรที่ผลิตนวัตกรและพัฒนาสมรรถนะคน

  ให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล

  เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนของประเทศ

  พันธกิจ

  พันธกิจ ๑

  จัดการอาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

   

  พันธกิจ ๒

  สร้างงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และจัดองค์ความรู้สู่เชิงพาณิชย์

   

  พันธกิจ ๓

  ให้บริการวิชาการและวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ สู่ความเป็นเลิศ

   

  พันธกิจ ๔

  ทำนุบำรุงศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

   

  พันธกิจ ๕

  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

   

  พันธกิจ ๖          

  สร้างความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและ                ต่างประเทศ                     

  พันธกิจ ๗

  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ

  เป้าประสงค์

  ๑. นักศึกษามีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  ๒. สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ ๔ มีงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพสู่เชิงพาณิชย์ 

  ๓. สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ ๔ มีการบริการวิชาการและวิชาชีพที่มีความเป็นเลิศตอบสนองความ ต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชน 

  ๔. สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ ๔ มีการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 

  ๕. สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ ๔ มีระบบการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

  ๖. สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ ๔ มีเครือข่ายการส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ 

  ๗. สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ ๔ มีครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

Top