วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

ผลิตนวัตกร พัฒนาสมรรถนะคน สู่มาตรฐานสากล


พันธกิจ

        1. สร้างศักยภาพในการให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการ ของชุมชน และสังคม
          2. ส่งเสริมสถานศึกษาในสถาบันฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ทำนุบำรุงศาสนาและศิลปะวัฒนธรรม
          3. ส่งเสริมการทำผลงานวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนาการเรียน การสอน พัฒนาชุมชน และประเทศ
          4. สร้างความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐและเอกชน พัฒนากำลังคนสอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงาน
          5. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
          6. ส่งเสริมและสนับสนุนการหารายได้สู่สถาบัน


เป้าประสงค์

          1. มีนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ
          2. สร้างเครือข่ายในการพัฒนากำลังคนให้มีประสิทธิภาพ
          3. สร้างนวัตกรที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน
          4. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการแนวยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ
          5. ส่งเสริมและสนับสนุนการหารายได้สู่สถาบัน

พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO