ประวัติความเป็นมาของสถาบันฯ

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 13 กำหนดให้ "สถานศึกษาอาชีวศึกษาสามารถรวมกันเป็นสถาบันได้การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาให้กระทำได้โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคำนึงถึงการประสานความร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง..."

ณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) จึงได้มีประกาศคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การรวมและการแยกสถานศึกษาเพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2554 ตามมาตรา 13 และมาตรา 14 เพื่อการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนากำลังคนเพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามภาคการผลิต การพาณิชย์ และการบริการ โดยมีหลักการสำคัญ 5 ประการ ดังนี้

1. ความเป็นเลิศในการจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพโดยมีกระบวนการผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อเพิ่มผลผลิตและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศให้ได้ระดับมาตรฐานสากล

2. การกระจายอำนาจไปสู่ระดับปฏิบัติ เพื่อให้การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในทุกระดับ มีคุณภาพและประสิทธิภาพเกิดผลสำเร็จแก่ประชาชน โดยเฉพาะนักเรียนและนักศึกษา

3. ตอบสนองความต้องการการผลิตและการพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค ระดับเทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

4. การประสานความร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีชั้นสูง จากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน ในการพัฒนาศักยภาพของการจัดการอาชีวศึกษา

5. การประกันคุณภาพและการกำกับมาตรฐาน ตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล

จากประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้ทำการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อเข้าร่วมจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา และเสนอร่างกฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 19 สถาบัน ผ่านคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2555 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555

สำหรับ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี) มีสถานศึกษาจำนวน 6 วิทยาลัย เข้าร่วมจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา ใช้ชื่อว่า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ซึ่งต่อมาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีคำสั่งที่ 1333/2555 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 แต่งตั้งให้ นายศักดา  ถาวรพจน์ ทำหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 และให้จัดตั้งสำนักงานสถาบันชั่วคราว ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ต่อมาได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 เรื่อง ที่ตั้งสำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 สถานที่ตั้งติดกับวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ เลขที่ 155/1 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000 และคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สอศ. 1028/2558 แต่งตั้ง นายสมคิด  บุญเทวี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 , 

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สอศ. 381/2563 แต่งตั้ง นายสมคิด  บุญเทวี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคมคม 2563

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 จึงมีสถานศึกษาในสังกัดจำนวน 6 สถานศึกษา ประกอบด้วย

1. วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

2. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

3. วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์

4. วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

5. วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

6. วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO