กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


  • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546


กฎหมายที่เกี่ยวกับสถาบันการอาชีวศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศถาบันการอาชีวศึกษา

พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO