โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบสารสนเทศ เพื่อการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO