ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566

          วันที่ 10-12 และ 14 พฤศจิกายน 2565 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 โดยนายสมคิด บุญเทวี  ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4  นำคณะผู้บริหารได้แก่ ดร.มะณู คุ้มกล่ำ รองผู้อำอวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4, ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4, นายจักรพงศ์ สงล่า ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาและความร่วมมือ, และนายรังสันต์ นุสติ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 การจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าวสอดคล้อง และเป็นแผนงานโครงการสำหรับการประกันคุณภาพภายในสถาบันระดับสถาบัน และระดับหลักสูตรด้วย

พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO